Podmienky poskytovania služby bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete na prevádzkach T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. 

(ďalej len „Podmienky“)

Poskytovateľom Služby je spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35721014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 1437/B (ďalej len „Poskytovateľ“).

Tieto Podmienky poskytovania bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom bezdrôtovej WiFi siete v sieti prevádzok T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. (ďalej len „Služba“) stanovujú platné pravidlá pre používanie Služby poskytovanej Poskytovateľom Služby. Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov Služby a ich platné znenie je k dispozícii v elektronickej forme na web stránke http://volvo.topautobratislava.sk a na nahliadnutie pri každom pokuse užívateľa Služby o pripojenie k internetu. Užívateľom Služby sa na účely týchto Podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá Službu užíva (ďalej len „Užívateľ“). Na každé použitie Služby je potrebný súhlas Užívateľa s platným znením týchto Podmienok daný zakliknutím elektronického formulára na pripájanom zariadení. V prípade nevyjadrenia súhlasu Užívateľa a/alebo odmietnutia Užívateľa udeliť súhlas s platným znením týchto Podmienok, nebude nadviazanie internetového spojenia cez bezdrôtovú WiFi sieť v sieti prevádzok T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. umožnené alebo bude už nadviazané spojenie prerušené.

Služba je poskytovaná prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Užívateľa k internetu, ktoré sú prevádzkované Poskytovateľom Služby, a to predovšetkým pre zákazníkov a návštevníkov prevádzok T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. V prípade záujmu o užívanie Služby, vyjadrí Užívateľ Služby Poskytovateľovi svoj súhlas s platným znením týchto Podmienok.

Poskytovateľ služby týmto upozorňuje Užívateľov na to, že tok dát medzi klientskym zariadením a bezdrôtovou WiFi sieťou nie je šifrovaný a umožňuje prístup tretím stranám. Poskytovateľ všetkým Užívateľom Služby odporúča používať pri všetkých úkonoch a činnostiach vykonávaných pri užívaní Služby vhodné kódovanie (napr. VPN, SSL) a bezpečnostné mechanizmy (napr. antivírový softvér a firewall).

Vzhľadom k tomu, že Služba je Užívateľom poskytovaná bezodplatne, dostupnosť Služby, jej bezporuchová funkčnosť, efektívnosť, výkonnosť a funkčnosť zariadení a siete, ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Poskytovateľ upozorňuje Užívateľov, že pri užívaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, prípadne k strate dát či poškodeniu softwaru Užívateľa v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ Služby nenesie v tejto súvislosti voči Užívateľovi žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody pri užívaní Služby alebo v súvislosti s užívaním Služby.

Užívateľ nesmie pri užívaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení ostatných Užívateľov. Predovšetkým je zakázané: preťažovanie siete a narušovanie funkčnosti Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej prenos alebo šírenie počítačových vírusov, prenos IP paketov s uvedením falošnej adresy alebo iných nepravdivých údajov odosielateľa, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamu), šírenie poplašných správ a nepravdivých informácií, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platným právnymi predpismi.

Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby.

V záležitostiach, ktoré nie sú týmito Podmienkami upravené, sa poskytovanie Služby riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v jeho platnom znení.

Tieto Podmienky sú záväzné pre všetkých, ktorí používajú Službu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.11.2017

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s.