Zásady ochrany osobných údajov

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”).

Prevádzkovateľ 
Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je T.O.P. AUTO Bratislava a.s., Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 35 721 014. 

Sprostredkovatelia
T.O.P. AUTO Bratislava a.s. ako prevádzkovateľ v niektorých prípadoch spracúvaním vašich osobných údajov v súlade s § 8 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov poverila na základe písomnej zmluvy sprostredkovateľa. T.O.P. AUTO Bratislava a.s. pri výbere sprostredkovateľa dbá na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa § 19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje T.O.P. AUTO Bratislava a.s. spracúva na účely zasielania newslettrov a ďalších oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov ako:

 • informácie o aktivitách centrály
 • informácie o aktivitách jednotlivých značiek
 • tematické informácie
 • poďakovania
 • a iné, súvisiace s činnosťou O.P. AUTO Bratislava a.s.

Zoznam a rozsah osobných údajov

Zoznam resp. rozsah osobných údajov spracúvaných T.O.P. AUTO Bratislava a.s. v informačnom systéme newsletter:

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mail
 • Telefónne číslo

Oprávnené osoby 
V mene T.O.P. AUTO Bratislava a.s. môžu osobné údaje získavať resp. inak spracúvať len oprávnené osoby, ktorými sú v zmysle § 4 ods. 2 písm. e) Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe poverenia a ktoré spracúvajú osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.
Potvrdenie o tom, že ide o oprávnenú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene T.O.P. AUTO Bratislava a.s. môže dotknutá osoba žiadať od T.O.P. AUTO Bratislava a.s. písomnou formou na adrese: T.O.P. AUTO Bratislava a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava.

Tretie strany a okruh príjemcov

T.O.P. AUTO Bratislava a.s. poskytne osobné údaje klienta bez jeho súhlasu na písomné vyžiadanie:

 • Orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
 • Úradu na ochranu osobných údajov na účely dozoru podľa osobitného zákona nad spracúvaním a ochranou osobných údajov,

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám resp. príjemcom – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Osobné údaje T.O.P. AUTO Bratislava a.s. nezverejňuje.

Cezhraničný prenos osobných údajov
T.O.P. AUTO Bratislava a.s. nevykonáva cezhraničný prenos spracúvaných osobných údajov.

Práva dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené najmä v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zabezpečenie informácií 
Intenzívne pracujeme na tom, aby sme v T.O.P. AUTO Bratislava a.s. ochránili osobné údaje pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. Konkrétne ide o tieto činnosti:

 • Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov.
 • Prístup k osobným informáciám majú len oprávnený zamestnanci spoločnosti O.P. AUTO Bratislava a.s., ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Transparentnosť 
V prípade zmeny našich zásad ochrany osobných údajov, budú zverejnené na týchto webových stránkach, aby ste k nim mali neustály prístup. Tieto zmeny budú platiť, ako keby existovali pri vašej registrácii pod podmienkou, že sú v súlade s platnými zákonmi a pokiaľ neobmedzujú vaše práva.