Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. pre vykonávanie opráv, úprav a údržby motorových vozidiel a ich častí

 1. Úvodné ustanovenia

1.1.Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na vykonávanie opráv, úprav a údržby (ďalej len „oprava“) motorových vozidiel a ich častí v servise spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo, ak nie je písomne dohodnuté inak.

1.2. Objednávateľom podľa VOP je zákazník a zhotoviteľom je spoločnosť T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. (ďalej aj ako „servis“).

1.3. Podpisom a odovzdaním objednávky – zákazkového listu zhotoviteľovi, objednávateľ potvrdzuje súhlas s týmito VOP.

 1. Objednávka

2.1. Každá zmluva o oprave motorového vozidla (ďalej len „vozidlo“) v servise sa uzatvára na základe objednávky objednávateľa, vyhotovenej na tlačive servisu pri príjme vozidla („zákazkový list“), ktorú podľa požiadaviek zákazníka vyplní poverený zamestnanec servisu („prijímací technik“).

2.2. V objednávke sa uvedú všetky vady, ktoré zákazník požaduje odstrániť, spôsob, akým sa prejavujú, prípadne dobu, odkedy sa vada prejavuje. V objednávke sa zároveň uvedú práce, ktoré zákazník požaduje vykonať. Zákazník sa zaväzuje uviesť v objednávke pravdivé a úplné údaje o vozidle, jeho vadách a o prácach, ktoré požaduje vykonať. Zhotoviteľ nezodpovedá za akékoľvek škody na vozidle alebo iné škody, zapríčinené poskytnutím nepravdivých alebo neúplných údajov.

2.3. Pri príjme vozidla prijímací technik servisu vykoná za prítomnosti zákazníka obhliadku vozidla, pri ktorej sa do objednávky zaznamená presný stav najazdených kilometrov, špeciálna výbava vozidla, stav vozidla a jeho prípadné poškodenia, ako aj ďalšie skutočnosti nevyhnutné pre vykonanie opravy. Zákazník je povinný odstrániť z vozidla všetky cenné veci. Servis neručí za stratu cenností z vozidla.

2.4. Na vady dodatočne zistené pri obhliadke prijímací technik zákazníka upozorní, pričom ho poučí o možných dôsledkoch v prípade ich  neodstránenia. Ak zákazník súhlasí s odstránením dodatočne zistených vád, tieto vady sa uvedú v objednávke.

2.5. Po posúdení rozsahu predpokladaných prác prijímací technik určí dátum a lehotu predpokladaného ukončenia opravy, ktorá môže byť predĺžená najviac o 2 týždne v prípade vzniku nepredvídaných okolností bez toho, aby nastali právne následky z omeškania.

2.6. V objednávke musí byť uvedená predpokladaná cena opravy podľa čl.  3.1. VOP.

2.7. Oprava bude vykonaná v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka, uvedených  v objednávke. Ak servis v priebehu opravy zistí, že na vozidle sú aj iné vady než tie, ktoré požadoval zákazník odstrániť, upozorní zákazníka na ich existenciu. V prípade, ak zákazník s odstránením týchto vád nesúhlasí, alebo ak nereaguje na upozornenie servisu, vykoná servis opravu iba v rozsahu podľa objednávky zákazníka.

2.8. Objednávka, resp. „zákazkový list“ musí byť podpísaná zákazníkom. Podpisom zákazník súhlasí s vykonaním prác v rozsahu v nej uvedenom ako i s týmito VOP.

2.9. Zmluva o dielo je uzatvorená prijatím objednávky, ktorej prijatie potvrdí pracovník servisu svojim podpisom.

2.10. Podpisom objednávky objednávateľ udeľuje servisu súhlas s vykonaním skúšobných jázd s vozidlom pred začiatkom opravy na účely identifikácie vady ako aj pred jeho odovzdaním zákazníkovi v nevyhnutnom rozsahu.

2.11. Servis je oprávnený predbežnú lehotu opravy podľa potreby predĺžiť. V prípade takého zistenia je servis povinný zákazníka vhodným spôsobom informovať a oznámiť mu novú predpokladanú lehotu opravy. Forma oznámenia závisí od dohody strán.

 1. Cena

3.1. Predpokladaná cena je cena za opravu určená na základe rozsahu predpokladaných prác podľa Cenníka náhradných dielov a Cenníka prác (ďalej len „cenník“) platného pri príjme vozidla do servisu. Predpokladaná cena je uvedená v objednávke. Predpokladaná cena je určená odhadom a nie je konečnou cenou.

3.2. Konečná cena je cena za opravu určená rozsahom skutočne vykonaných prác, dodaných a použitých náhradných dielov, súčiastok a materiálov podľa cenníka v znení platnom ku dňu prijatia objednávky opravy. Konečná cena je uvedená na daňovom doklade za opravu. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť konečnú cenu opravy.

3.3. V prípade, že sa počas opravy zistí, že rozsah vád je väčší ako rozsah prác uvedený v objednávke, je servis oprávnený cenu za opravu primerane zvýšiť. Ak však takto dôjde k zvýšeniu predpokladanej ceny o viac ako 10%, servis je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zákazníkovi rozsah a cenu potrebnej dodatočnej opravy, pričom na vykonanie dodatočnej opravy je potrebné doplnenie pôvodnej objednávky alebo vyhotovenie dodatočnej objednávky. Ak zákazník s prekročením ceny nesúhlasí, je povinný to servisu bezodkladne písomne oznámiť. V takomto prípade je zákazník, tak aj servis oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3.4. Ak zákazník s dodatočnou opravou nesúhlasí, je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Je však povinný nahradiť servisu všetky náklady na opravu, ktoré doposiaľ vznikli.

 1. Rozpočet na opravu

4.1. V prípade, že nie je možné obhliadkou stanoviť predpokladaný rozsah prác a predpokladanú cenu, pretože s ich stanovením sú spojené náklady ako napr. demontáž a montáž, môže si zákazník objednať vypracovanie rozpočtu na opravu, na základe ktorého sa stanoví predpokladaný rozsah prác a predpokladaná cena. Zákazník je povinný zaplatiť servisu cenu za vypracovanie rozpočtu stanovenú cenníkom.

 1. Platobné podmienky

5.1. Servis je oprávnený pred vykonaním opravy požadovať od zákazníka primeranú zálohu až do výšky 100% predpokladanej ceny dielov a materiálu. Poskytnutie zálohy je podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy o oprave.

5.2. Ak zákazník neuhradí požadovanú zálohu do 3 dní od uzatvorenia zmluvy o oprave, t.j. odo dňa podpísania objednávky oboma zmluvnými stranami, je servis oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.3. Zákazník je povinný zaplatiť konečnú cenu na základe daňového dokladu vystaveného servisom, pred prevzatím vozidla z opravy, a to bezhotovostne prevodom na účet servisu alebo v hotovosti do pokladne, tak aby boli dodržané ustanovenia zákona č. 394/2012  Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

5.4. Daňový doklad za vykonanú opravu obsahuje presný popis vykonaných prác, dodaných náhradných dielov a materiálov, ich cenu s uvedením výšky DPH. Cena za opravu sa stáva splatnou po vykonaní opravy v deň vystavenia daňového dokladu servisom.

5.5. V prípade, že zákazník bude v omeškaní so zaplatením ceny alebo nákladov za vykonanú opravu, je povinný zaplatiť servisu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo servisu podľa bodu 6.

 1. Zádržné právo

6.1. Servis je oprávnený zadržať vozidlo zákazníka na zabezpečenie svojej splatnej pohľadávky voči zákazníkovi.

6.2. Servis upovedomí zákazníka bez zbytočného odkladu o zadržaní jeho vozidla a o dôvodoch jeho zadržania. Zádržné právo servisu zanikne, ak zákazník zaplatí dlžnú sumu alebo ak poskytne inú dostatočnú zábezpeku podľa dohody so servisom.

 1. Odovzdanie a prevzatie vozidla

7.1. Zákazník odovzdá vozidlo na opravu v servise.

7.2. Zákazník je povinný po vykonaní opravy (v deň uvedený v zmluve, prípadne v deň vyplývajúci z novej lehoty opravy,  ktorú servis zákazníkovi oznámil v súlade s Čl. 2 VOP vozidlo bez zbytočného odkladu prevziať. V prípade, že k prevzatiu vozidla nedôjde do 3 pracovných dní po vykonaní opravy, je servis oprávnený vozidlo uskladniť na náklady a nebezpečenstvo zákazníka. Zákazník zároveň súhlasí s cenou uskladnenia vo výške 15,- eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím vozidla a zaväzuje sa zaplatiť všetky náklady spojené s uskladnením a zabezpečením vozidla.

7.3. Ak si zákazník nevyzdvihne vozidlo v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť v súlade s bodom 7.2 VOP, má servis právo vozidlo predať. Servis zákazníka o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie vozidla. Ak dôjde k predaju vozidla vyplatí servis zákazníkovi výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy vozidla, nákladov na uskladnenie vozidla a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja si musí zákazník uplatniť u servisu.

7.4. Prevzatie vozidla zo servisu zákazník alebo splnomocnená osoba potvrdí podpisom.

7.5. Akékoľvek výhrady voči stavu vozidla (poškodenie, znečistenie a pod.) alebo reklamáciu zjavných vád objednaných prác, je zákazník povinný písomne uviesť do zákazkového listu pri preberaní vozidla zo servisu. Na neskoršie reklamácie zjavných vád sa nebude prihliadať.

 1. Výhrada vlastníctva

8.1. Všetky náhradné diely, vymenené diely a príslušenstvo použité pri realizácii servisnej zákazky zostávajú vo vlastníctve zhotoviteľa až do úplného zaplatenia konečnej ceny opravy podľa príslušného daňového dokladu.

 1. Záruka

9.1. Na originálne náhradné diely (diely a príslušenstvo) predané servisom sa vzťahuje zákonná záruka v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.2.  Podmienky a spôsob uplatnenia nárokov zo záruky sú upravené v Reklamačnom poriadku T.O.P. AUTO Bratislava, a.s.

 1. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Servis je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak:

 1. a) zákazník nezaplatí zálohu na vykonanie opravy najneskôr do 3 dní od doručenia, resp. prevzatia zálohovej faktúry.
 2. b) sa zistí, že na majetok zákazníka bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na vyrovnanie alebo sa proti jeho majetku vedie exekučné konanie.

10.2. Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zákone.

10.3. Servis v prípade odstúpenia od zmluvy vráti zákazníkovi zaplatenú zálohu na opravu, pričom je oprávnený započítať si výšku nákladov, ktoré mu do okamihu odstúpenia od zmluvy vykonaním opravy vznikli.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa, pokiaľ v týmto podmienkach nie je uvedené inak.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

12.1. Zhotoviteľ T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014,  ako prevádzkovateľ,  je oprávnený  spracúvať osobné údaje objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby na účely zmluvných  vzťahov súvisiacich s uzatvorením zmluvy o dielo, a to na dobu stanovenú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Objednávateľ ako dotknutá osoba, prehlasuje, že boli voči nemu zo strany Zhotoviteľa v súlade s článkom 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov splnené všetky informačné povinnosti a bol riadne oboznámený so svojimi právami pri spracúvaní osobných údajov.

12.3. Zásady ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa sú zverejnené na internetovej stránke www.topautobratislava.sk  Ohľadom informácií o spracúvaní osobných údajov Objednávateľ môže Zhotoviteľa kontaktovať osobne priamo v jeho sídle, alebo písomne na adrese Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy alebo prostredníctvom emailu: podnet_ou@topautobratislava.sk 

12.4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať a uchovávať osobné údaje po dobu platnosti a účinnosti zmluvy, ako i po ukončení zmluvného vzťahu, pokiaľ je to nevyhnuté na dosiahnutie účelu spracovania. Doba archivácie stanovená osobitným právnym predpisom (zákon o účtovníctve), je 10 rokov.

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s. si vyhradzuje právo VOP zmeniť alebo doplniť. Úplné znenie zhotoviteľ zverejňuje na svojej internetovej stránke www.topautobratislava.sk

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.04.2020.